فولاد خرمدشت تاکستان واحد برگزیده و صادرکننده شهرستان

فولاد خرمدشت تاکستان واحد برگزیده و صادرکننده شهرستان

فولاد خرمدشت تاکستان واحد برگزیده و صادرکننده شهرستان 1080 810 فولاد خرمدشت تاکستان

فولاد خرمدشت تاکستان با حمایت شما عزیزان این بار توانست واحد برگزیده و صادرکننده برتر شهرستان تاکستان گردد.

در تیرماه سال ۱۳۹۸ فولاد خمدشت تاکستان با حضور جمعی از مقامات دولتی توانست رتبه اول صادرات شهرستان تاکستان را کسب کند.

 

USAIraq