سمت

تلفن تماس

شماره داخلی

مدیرعامل

۰۲۱-۲۲۷۵۹۲۲۷

۱۲۹-۱۳۰

قائم مقام مدیرعامل

۰۲۱-۲۲۷۵۹۲۲۷

۱۲۹-۱۳۰

واحد LC

۰۲۱-۲۲۷۵۹۲۲۷

۱۰۰

واحد فروش

۰۲۱-۲۲۷۵۹۲۲۷

۱۲۰

واحد مالی (دفتر مرکزی)

۰۲۱-۲۲۷۵۹۲۲۷

۱۱۳

مدیر کارخانه

۰۲۸-۳۵۳۳۰۰۲۳

۴۰۴

واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت

۰۲۸-۳۵۳۳۰۰۲۳

۴۲۱

واحد منابع انسانی

۰۲۸-۳۵۳۳۰۰۲۳

۴۳۱

واحد مالی (دفتر کارخانه)

۰۲۸-۳۵۳۳۰۰۲۳

۴۲۹

واحد تدارکات و پشتیبانی

۰۲۸-۳۵۳۳۰۰۲۳

۴۳۵