سمت

تلفن تماس

شماره داخلی

مدیرعامل

021-22759227

129-130

قائم مقام مدیرعامل

021-22759227

129-130

واحد LC

021-22759227

100

واحد فروش

021-22759227

120

واحد مالی (دفتر مرکزی)

021-22759227

113

مدیر کارخانه

028-35330023

404

واحد آزمایشگاه و کنترل کیفیت

028-35330023

421

واحد منابع انسانی

028-35330023

431

واحد مالی (دفتر کارخانه)

028-35330023

429

واحد تدارکات و پشتیبانی

028-35330023

435