kdt frame copy111

روزنامه صمت

فقدان نمایندگان متخصص

مجید سعیدیان، فعال صنعت فولادد در گفتوگو با صمت اظهار کرد: احتمال میرود بخش قابل توجهی از نمایندگانی که در دوره جدید مجلس، حضور مییابند، در دورههای پیشین نیز در این جایگاه حضور یافته باشند، بنابراین نباید به اثرگذاری این نمایندگان و بهبود شرایط امید چندانی داشت.

 وی افزود: فقدان نگاه تخصصی یکی از مشکالت ریشهدار در جریان قانونگذاری است. متاسفانه در بسیاری موارد شاهد حضور افراد غیرمتخصص در کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسالمی هستیم، همین موضوع نیز در عمل مشکالت متعددی را در مسیر قانونگذاری ایجاد میکند، چراکه قوانین و مقررات در فضایی غیرتخصصی، تصویب میشوند و مشکالت متعددی را در ادامه بهبار خواهند آورد. 

سعیدیان گفت: علاوه براین در موارد مختلف بسیاری از نمایندگان، براساس منافع حزبی و گروهی تصمیمگیری میکنند، در چنین موقعیتی در عمل امکان اصالح شرایط وجود نخواهد داشت. وی افزود: علاوه بر این، امکان اثرگذاری فردی در این بخش به شدت محدود است.

 این فعال صنعت فولاد گفت: سابقه دورههای فعالیت مجلس شورای اسالمی حکایت از آن دارد که نمیتوان به سبقه این بخش و اثرگذاری آن در جریان قانونگذاری امید چندانی داشت.

 سعیدیان با اشاره به سهم و اثرگذاری بزرگ دولت بر عملکرد زنجیره فوالد گفت: بخش اعظم زنجیره فوالد وابسته به دولت است. در چنین فضایی، نمایندگان مجلس حتی اگر هم بخواهند، باز نمیتوانند تاثیر جدی بر عملکرد این زنجیره داشته باشند.

 علاوه بر این باید خاطرنشان کرد که بخش بزرگی از چالشهای حاکم بر عملکرد تولید و تولیدکنندگان از شرایط اقتصادی کشور نشأت میگیرد، تا زمانی که این مشکالت مرتفع نشود، عملا امکان اثرگذاری نمایندگان مجلس نیز به حداقل میرسد.

 وی با اشاره به رشد ناگهانی بهره بانکی در هفته های اخیر و بی توجهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به این سیاستگذاری اشتباه دولت و بانک مرکزی گفت: با یک دستورالعمل و به بهانه تامین مالی صنایع، نرخ بهره بانکی از ۲۳ درصد به ۳۰ درصد افزایش یافته است. در همین حال، نرخ بهره تسهیالت بانکی نیز به ۳۵درصد افزایش یافته است. باتوجه به هزینه های رهن پول، ضمانت و،… سود دریافت تسهیالت به ۴۳ درصد میرسد. در چنین موقعیتی، نرخ بهره پول در بازار آزاد برابر ۶۰ درصد است. متاسفانه نمایندگان مردم در بهارستان نسبت به این شرایط، هیچ واکنش درخوری نشان نداده اند و در نتیجه نمیتوان به اثرگذاری این نمایندگان جدید امید داشت.

دیدگاه ها بسته شده اند.