پوشش رسانه های استان قزوین از بازدید استاندار از کارخانه و خط تولید فولاد خرمدشت

پوشش رسانه های استان قزوین از بازدید استاندار از کارخانه و خط تولید فولاد خرمدشت

پوشش رسانه های استان قزوین از بازدید استاندار از کارخانه و خط تولید فولاد خرمدشت 1280 1280 فولاد خرمدشت تاکستان

روزنامه همشهری

۱۷ دی ماه ۱۳۹۷ شماره ۷۵۷۲ گزارش ویژه

روزنامه ایران

۳ بهمن ماه ۱۳۹۷

 

روزنامه صبح وطن

شنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ شماره ۱۰۷۸ صفحه ۱

فروردین امروز

سه شنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ شماره ۱۰۹ صفحه ۴

 

هفته نامه مینودر

دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷ شماره ۹۵۵ صفحه ۱

هفته نامه نگاه قزوین

۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ شماره ۸۷

دو هفته نامه پایش قزوین

نیمه دوم دی ماه ۱۳۹۷ شماره ۱۷

USAIraq