فرصت مطالعاتی

مدیریت نوآوری فولاد خرمدشت تاکستان با هدف افزایش عمق داخلی سازی فرآیند های تولید شرکت و معرفی محصولات جدید فناورانه به صنعت فولاد کشور ایجاد شده است.این مرکز شامل سه بخش شتابدهنده تخصصی، واحد سرمایه گذاری و کارگاه های نمونه سازی محصولات می باشد و طی یک برنامه پنج ساله قصد دارد به عنوان هاب تخصصی توسعه نوآوری در صنعت فولاد کشور تبدیل شود.

فهرست