پوشش رسانه های استان قزوین از بازدید استاندار از کارخانه و خط تولید فولاد خرمدشت

روزنامه همشهری

17 دی ماه 1397 شماره 7572 گزارش ویژه

روزنامه ایران

3 بهمن ماه 1397

 

روزنامه صبح وطن

شنبه 15 دی ماه 1397 شماره 1078 صفحه 1

فروردین امروز

سه شنبه 25 دی ماه 1397 شماره 109 صفحه 4

 

هفته نامه مینودر

دوشنبه 17 دی 1397 شماره 955 صفحه 1

هفته نامه نگاه قزوین

19 دی ماه 1397 شماره 87

دو هفته نامه پایش قزوین

نیمه دوم دی ماه 1397 شماره 17