باجه پست بانک فولاد خرمدشت تاکستان

ارایه کلیه خدمات بانکی
صدور انواع ضمانت نامه
اعطاء تسهیالت ویژه
گشایش اعتبار اسنادی ریالی داخلی (LC داخلی)
حوالجات ارزی