ارتباط با فولاد خرمدشت تاکستان

central office
فولاد خرمدشت تاکستان

دفتر مرکزی

rebar factory

کارخانه میلگرد

bullion factory

کارخانه شمش